Jwenn rekonpans pou w pran swen tèt ou ak fanmi w!

Ou ka jwenn rekonpans nan Community Care Plan si w pran mezi pou w rete byen! Jwenn kat kado pou w pran egzamen ak tès k ap ede w ak fanmi w rete an sante:

Abitid ki an sante MANM DESKRIPSYON REKANSYON

Risk Sante
Evalyasyon


epi

MyChart enskripsyon

Tout Manm

Ranpli Evalyasyon Risk Sante CCP a nan lespas 45 jou apre dat enskripsyon an (ki endike sou kat idantite manm lan) oswa dat demann CCP*

Y ap bay yon rekonpans $5 adisyonèl si yon manm oswa paran/gadyen enskri pou yonMyChart kont, pòtal manm CCP, nan 15 jou apre w fin ranpli HRA*.

$15

or

$20

Egzamen prenatal ak apre akouchman

Ansent

Konplete egzamen prenatal (premye trimès oswa twa premye mwa) ak egzamen apre akouchman ak obstetrisyen ou ant sèt (7) jou ak sèt (7) semèn apre tibebe w la fèt

$50

Egzamen apre akouchman sèlman

Ansent

Fè yon egzamen apre akouchman ak obstetrisyen ou ant sèt (7) jou ak sèt (7) semèn apre tibebe w la fèt

$20

Egzamen pou timoun byen:
15 mwa


Egzamen pou timoun byen:
Laj 2 - 11


Egzamen pou timoun byen:
Laj 12 - 19

Timoun yo

Fè sèt (7) egzamen yon doktè fè pou pitit ou a nan premye 15 mwa lavi yo


Fè yon (1) egzamen anyèl pou yon doktè pou pitit ou a (2-11 an)


Fè yon (1) egzamen anyèl pou yon doktè pou pitit ou a (12 - 19)

$50


$10


$20

Egzamen Anyèl: Granmoun

Granmoun

Fè yon (1) egzamen fizik anyèl pa doktè ou

$20

Swiv Sante Konpòtman

 • Timoun ki gen laj 6+
 • Adolesan
 • Granmoun

Fè yon (1) vizit swivi ak yon founisè sante konpòtmantal nan sèt (7) jou apre yon egzeyat lopital pou yon dyagnostik sante konpòtmantal*

$25

Siveyans Dyabèt

Nenpòt Manm ki gen yon dyagnostik dyabèt

Fè yon siveyans dyabetik chak ane ki gen ladan yon:

 • Tès san espesyal pou nivo sik (A1c),
 • Tès pipi (eGFR ak rapò albumin-kreyatinin pipi), &
 • Egzamen zye dilate

$30

Pwogram Jesyon Obezite

 • Timoun
 • Adolesan
 • Granmoun

Konplete yon pwogram Jesyon Obezite sis (6) mwa, ki enkli:

 • De (2) vizit PCP, &
 • Twa (3) vizit ak yon dyetetisyen ki anrejistre ansanm ak Jesyon Swen

$50

Pwogram Twoub itilizasyon Sibstans

 • Timoun
 • Adolesan
 • Granmoun

Konplete yon pwogram Twoub itilizasyon sibstans ki gen ladan:

 • Yon premye evalyasyon sikyatrik &
 • De vizit swivi total
  • Yon (1) vizit swivi nan 30 jou,&
  • Yon (1) vizit swivi nan 90 jou

$50

Pwogram Sispansyon Tabak

 • Timoun
 • Adolesan
 • Granmoun

Konplete yon pwogram pou sispann tabak ak prèv ke Konseye/Enstriktè AHEC pou Sispansyon Tabak la fini Tabak. Resous pou sispann (nova.edu)**

$50

*Manm yo pa bezwen mande rekonpans sa a. Yo pral bay rekonpans la le pli vit ke nou jwenn prèv ke nou fini, oswa founisè a reklamasyon pou vizit la.

**Pwogram pou Sispansyon Tabak: Tanpri voye yon imèl ba non manm, ID manm, ak nimewo telefòn selilè a ak prèv ke Konseye/Enstriktè AHEC pou Sispansyon Tabak la fini bay ccpreward@ccpcares.org.

Apre nou resevwa demann ou an, HRA, oswa reklamasyon founisè a pou Healthy Habit, n ap voye yon mesaj SMS tèks ba ou ki montre kijan pou achte kat kado w la.

Gwoup oswa Plan

Si ou se yon Manm, rele:

CCP Medicaid (MMA)

CCP - Florida Healthy Kids

Gouvènman Konte Broward (BCG)

Memorial Swen Sante Sistèm (MHS)

Konsèy Planifikasyon Sante Rejyonal Broward (BRHPC)

Community Care Plan employees

After you complete a Healthy Habit from the list above (except Health Risk Assessment, MyChart registration, Tobacco Cessation program**, or Behavioral Health Follow-Up), please complete the form for each family member and enter the date for each completed exam:

 
 
 
 
 
 
 
Prenatal and Post-Partum Exams: 
 
 
 
Post-Partum Exam Only:
 
 
 
Well-Child Exam: 15 months: 
 
 
 
Well-Child Exam: Age 2 - 11: 
 
 
 
Well-Child Exam: Age 12 – 19: 
 
 
 
Annual Exam: Adult: 
 
 
 
Diabetes Monitoring:
 
 
 
Obesity Management Program: 
 
 
 
Substance Use Disorder Program: 
 
 
 
Enter security code:
 Security code
Tanpri sonje ke:
 • Ou dwe yon manm CCP lè yo te konplete Healthy Habit.
 • Ou gen sis (6) mwa apati lè w te konplete Healthy Habit a pou fè nou konnen epi jwenn rekonpans la. Si ou kite plan nou an pou plis pase 180 jou, ou ka pa resevwa rekonpans ou.
 • Rekonpans yo pa ka transfere.
 • Ou pa ka itilize rekonpans pou jwèt aza, alkòl, tabak, oswa dwòg (eksepte pou dwòg ki pa vann san preskripsyon).
Bezwen èd? Nou la pou ede OU! Rele Sèvis Manm nan
1-866-899-4828 pou èd pou:
 • Chanje oswa jwenn yon doktè oswa yon OB/GYN
 • Pran vwayaj pou ale ak pou soti nan randevou
 • Reponn nenpòt lòt kesyon

Asire w ke w pran randevou w yo epi ranpli egzamen w yo ak tès ou yo!

Enfòmasyon sa a disponib gratis nan lòt lang. Tanpri kontakte depatman sèvis manm nou an nan 1-866-899-4828 TTY / TDD 1-855-655-5303 Lendi jiska Vandredi soti 8:00 am jiska 7:00 pm EST.