PLAN SWEN KOMINOTE – FLORIDA HALTHY KIDS KONTAK ENPÒTAN

 
Pou Èd Ak: Kontakte:
Kontakte Florida Healthy Kids (FHK) oswa Florida KidCare

1-888-540-KIDS (5437)

(TTY: 1-800-955-8771)

www.floridakidcare.org

Swen Virtuel oswa Telesante (Ekonomize tan epi fè doktè w trete pitit ou apati telefòn ou oswa òdinatè w)

Teladoc nan 1-800-835-2362 oswa

www.teladoc.com/virtualcare

Benefis famasi

Magellan nan 1-800-424-7906 oswa

www.magellanrx.com

Benefis vizyon

20/20 ICare nan 1-877-296-1299 oswa

www.our2020.com

Ekipman medikal dirab

Nou gen anpil founisè ki ka ede w. Rele Sèvis Manm nou yo nan 1-866-930-0944 oswa

https://providerdirectory.ccpcares.org/

pou chèche Founisè Ekipman Medikal Dirab ki pi pre w.

Jwenn yon dantis

Florida KidCare ba ou plan dantè w la.

  • Argus nan 1-888-978-9513
  • DentaQuest nan 1-888-696-9557
  • MCNA Dental nan 1-855-858-6262
Jwenn transpòtasyon pou ale oswa soti nan yon randevou

Rele liy rezèv ModivCare nan
1-866-430-0570 oswa vizite modivcare.com/

Pou nenpòt lòt kesyon oswa sèvis, tanpri rele Ekip Sèvis Manm nou an nan 1-866 930-0944.