Benefis Medicaid / MMA

Plan Swen Kominotè ap ede ou avèk sèvis sa yo.
Nou pral travay kole kole ak doktè ou oswa founisè ou a asire w ke ou jwenn sèvis sa yo ou bezwen.

Lyen rapid Medicaid (MMA)

MANM | KOUMAN POU APLIKE

Jump to:
Benefis elaji Benefis Plan an: A - Mwen
Benefis Plan an: L - R
Benefis Plan an: S - Z Nesans, ti bebe, Beyond Dantè

Benefis elaji

Benefis elaji yo se machandiz oswa sèvis siplemantè nou bay ou, gratis. Rele Sèvis Manm pou mande pou jwenn benefis elaji.

Terapi Equine

Terapi Equine gen ladan entèraksyon ant manm lan ak chwal ede amelyore konpòtman ak emosyon.

KOUVRI / LIMIT: Jiska 10 sesyon tretman terapi chak ane pou 21+ ane fin vye granmoun. Yon evalyasyon / re-evalyasyon chak ane.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Terapi okipasyonèl

Terapi okipasyonèl gen ladan tretman ki ede ou fè bagay sa yo nan lavi chak jou ou, tankou ekri, manje tèt ou, ak lè l sèvi avèk atik nan kay la.

KOUVRI / LIMIT: Jiska 7 tretman terapi inite pou chak semèn pou 21+ ane fin vye granmoun. Yon evalyasyon / re-evalyasyon chak ane.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Terapi fizik

Terapi fizik gen ladan egzèsis, etann ak lòt tretman pou ede kò ou vin pi fò epi santi l pi byen apre yon aksidan, maladi oswa akòz yon kondisyon medikal.

KOUVRI / LIMIT: Jiska 7 tretman terapi inite pou chak semèn pou 21+ ane fin vye granmoun. Yon evalyasyon / re-evalyasyon chak ane.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Odyans

Tès pou tande, tretman, ak founiti ki ede dyagnostike oswa trete pwoblèm ak tande ou. Sa gen ladann sida tande ak reparasyon.

KOUVRI / LIMIT: Tanpri kontakte sèvis manm yo pou plis enfòmasyon 1-866-899-4828. Sèvis la se pou 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Vizyon

Èd vizyèl yo se atik tankou linèt ak lantiy kontak.

KOUVRI / LIMIT: Lantiy kontak - ekipman pou 6 mwa pou 21+ ane fin vye granmoun. Ankadreman & ndash; 1 pou chak ane pou 21+ ane fin vye granmoun. Gen ladan tou yon egzamen je chak ane.

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte 20/20 Vision nan 1-877-296-0799

Sèvis Prenatal

Sèvis ki asire ke ou menm ak tibebe ou an sante pandan ak apre gwosès ou.

KOUVRI / LIMIT: Tanpri kontakte sèvis manm yo pou plis enfòmasyon

1-866-899-4828. Plan OK nesesè pou lokasyon ponp tete klas lopital la.

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte sèvis manm yo pou plis enfòmasyon 1-866-899-4828

Terapi Respiratwa

Sèvis pou ede ou respire pi byen pandan y ap trete pou yon maladi respiratwa, maladi oswa maladi.

KOUVRI / LIMIT: Youn (1) pou chak jou pou 21+ ane fin vye granmoun. Yon evalyasyon / re-evalyasyon pou chak ane ak yon tretman pou chak jou; pa mande pou plan OK.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Terapi Lapawòl

Sèvis ki gen ladan tès ak tretman pou ede ou pale oswa vale pi byen.

KOUVRI / LIMIT: Jiska 7 inite tretman terapi pa semèn. Yon evalyasyon / re-evalyasyon chak ane, yon sèl evalyasyon oral & amp; fonksyon farinjyen vale pou chak ane, yon sèl AAC premye evalyasyon pou chak ane, yon sèl AAC re-evalyasyon pou chak ane, ak jiska 4 sesyon 30 minit pou AAC Fitting, ajisteman, & amp; vizit fòmasyon chak ane; pa mande pou plan OK.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Swen Prensipal

Vizit woutin oswa malad nan Doktè Swen Prensipal ou (PCP) pou granmoun ki gen plis pase 21 an.

KOUVRI / LIMIT: Vizit san limit

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

sikonsi tibebe ki fèk fèt

Disponib sou demann pandan premye vizit entène lopital la, nan biwo doktè a, oswa nan sant pasyan ekstèn k ap patisipe nan lespas 12 semèn apre nesans. Yon limit de (1) pou chak lavi.

KOUVRI / LIMIT: Disponib nan premye (12) semèn nesans yo. Youn (1) pou chak lavi.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Doula

Yon moun ki pa medikal ki rete ak ede ou anvan, pandan, oswa apre akouchman.

KOUVRI / LIMIT: San limit pou chak gwosès

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Swen Lakay Medikal ki gen rapò / menaj

Sèvis menajè pou bezwen medikal.

KOUVRI / LIMIT: De (2) netwayaj kapèt / ane pou enskri ki gen opresyon.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Kay Delivre Manje & ndash; Post Egzeyat etablisman (Lopital oswa etablisman retrèt)

Livrezon repa apre ou entène lopital pou pasyan ki entène.

KOUVRI / LIMIT: Dis (10) manje chak ane.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Kay Delivre Manje & ndash; Preparasyon pou Katastwòf / Sekou

Livrezon repa anvan oswa apre yon dezas natirèl.

KOUVRI / LIMIT: Youn (1) chak ane.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Vizit lakay yon travayè sosyal nan klinik

Sèvis yon travayè sosyal nan klinik nan sante kay oswa anviwònman hospice.

KOUVRI / LIMIT: 48 vizit pa ane pou plis pase 21 an.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Manje ak lojman & Daytrips transpò ki pa ijans

Pou swen ki pa ijans lè ou gen vwayaje yon distans ki long.

KOUVRI / LIMIT: $ 150 pou chak rete.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Konsèy Nitrisyonèl

Ofri ou enfòmasyon sou kalite manje ki bon pou ou manje e ki baze sou bezwen sante ou.

KOUVRI / LIMIT: San limit.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Leson Naje

Leson Prevansyon Nwaye.

KOUVRI / LIMIT: Manm jiska laj 11 an kouvri pou jiska $ 200 pa ane. Sa limite a sa sèlman 1000 enskri pa ane.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Vaksen & TdaP

Sèvis prevantif.

KOUVRI / LIMIT: Yon (1) vaksen pou chak gwosès

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Vaksen & ak Grip

Sèvis prevantif.

KOUVRI / LIMIT: San limit.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Vaksen & zona

Sèvis prevantif.

KOUVRI / LIMIT: Youn (1) pa ane.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Vaksen & ak nemoni

Sèvis prevantif.

KOUVRI / LIMIT: San limit.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Anile Kopeman

Tout sèvis, ki gen ladan sante konpòtman.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Medikaman Ede Tretman

Alkòl ak / oswa sèvis dwòg; administrasyon metadòn ak / oswa sèvis (dispozisyon dwòg la pa yon pwogram ki gen lisans.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane pase.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Vaksen & Epatit A

Sèvis prevantif.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Asistans Lojman

Lojman Sipò pou chak mwa.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Transpòtasyon ki pa ijan - Rezon ki pa medikal

Transpò: oksilyè: frè pakin, peyaj, lòt.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Terapi - Atizay

Terapi aktivite, tankou mizik, dans, atizay, oswa terapi jwe pa pou rekreyasyon, ki gen rapò ak swen ak tretman pasyan ki enfimite pwoblèm sante mantal, pou chak sesyon (45 minit oswa plis).

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Terapi - Bèt kay

Terapi aktivite, tankou mizik, dans, atizay, oswa terapi jwe pa pou rekreyasyon, ki gen rapò ak swen ak tretman pasyan ki enfimite pwoblèm sante mantal, pou chak sesyon (45 minit oswa plis).

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Kabann Lopital

Ekipman medikal dirab.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Siveyans Glikoz

Ekipman medikal dirab.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Evalyasyon

Evalyasyon & Evalyasyon.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Sante Konpòtman Jou / Tretman Jou

Tretman Jou Konpòtman Sante.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Depistaj Sante Konpòtman

Sèvis Depistaj Sante Konpòtman.

KOUVRI / LIMIT: Laj 21+ ane fin vye granmoun.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Ekipman byometrik

Monitè Tansyon

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Alfabetizasyon Finansye

Entraînè lavi pou jesyon lajan / bidjè

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Letorizasyon K-12

Sèvis leson patikilye pou manm nan klas matènèl jiska klas 12yèm ane

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Sèvis Telefòn Selilè

Telefòn Pòtab ak Minit Gratis

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Analiz Konpòtman kognitif enfòmatik

Evalyasyon ak Entèvansyon sou Konpòtman Sante

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Terapi (Gwoup)

Terapi Gwoup/Brèf Terapi Medikal Gwoup

Kouvèti/Limitasyon: Ki gen plis pase 21 an

OTORIZASYON ANVAN: Ou bezwen yon bon plan

Benefis Plan

Depandans k ap resevwa sèvis etablisman

Sèvis yo itilize pou ede moun ki gen difikilte nan dejwe dwòg oswa alkòl.

KOUVRI / LIMIT: Kòm medikalman nesesè e rekòmande pa nou.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis alèji

Sèvis pou trete kondisyon tankou etènye oswa gratèl ki pa koze pa yon maladi.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri tès alèji san oswa po ak jiska 156 dòz chak ane nan vaksen alèji, Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Transpòtasyon Anbilans

Sèvis anbilans yo se pou lè ou bezwen swen ijans pandan y ap transpòte nan lopital la oswa sipò espesyal lè yo te transpòte ant fasilite yo.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis dezentoksikasyon anbilatwa

Sèvis yo bay moun k ap retire yo nan dwòg oswa alkòl.

KOUVRI / LIMIT: Kòm medikalman nesesè e rekòmande pa nou.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Anbilatwa chirijikal Sant Sèvis

Operasyon ak lòt pwosedi ki fèt nan yon etablisman ki pa lopital la (pou pasyan ekstèn).

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis anestezi

Sèvis pou anpeche w santi doulè pandan operasyon oswa lòt pwosedi medikal.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Swen Èd

Sèvis yo bay granmoun yo (ki gen 18 an oswa plis) ede nan aktivite lavi chak jou ak pran medikaman.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri 365/366 jou sèvis chak ane.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen otorizasyon alavans obligatwa lè sèvis yo ap rann nan yon etablisman k ap ede moun, nan kay pou granmoun pou swen fanmi, oswa nan etablisman tretman rezidansyèl.

Sèvis Evalyasyon Sante Konpòtman

Sèvis yo itilize pou detekte oswa dyagnostike maladi mantal ak maladi sante konpòtman.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Yon premye evalyasyon chak ane
 • - & Yon re-evalyasyon chak ane
 • - & Jiska 150 minit nan evalyasyon estati konpòtman kout (pa plis pase 30 minit nan yon sèl jou)

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sante konpòtman kouvri sèvis

Sèvis sante konpòtman yo bay timoun yo (ki gen laj 0 & ndash; 18) ki enskri nan yon pwogram DCF.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri 365/366 jou nan sèvis chak ane, ki gen ladan terapi, sèvis sipò ak planifikasyon apre swen.

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sèvis kadyovaskilè

Sèvis ki trete kè ak sikilasyon (veso sangen) sistèm lan.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri bagay sa yo jan doktè ou preskri li a:

 • - & Tès kadyak
 • - & kadyak pwosedi chirijikal
 • - & Aparèy kadyak

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou sèten sèvis pwogrese.

Sèvis Sante Timoun vize Jesyon Ka

Sèvis yo bay timoun (ki gen laj 0 - 3) pou ede yo jwenn swen sante ak lòt sèvis.

KOUVRI / LIMIT: Pitit ou dwe enskri nan pwogram DOH Early Steps.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis kiwopratik

Dyagnostik ak tretman manipilatif nan aliyman nan jwenti yo, espesyalman kolòn nan kolòn vètebral, ki ka lakòz lòt maladi pa afekte nè yo, misk, ak ògàn yo.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & 24 etabli vizit pasyan chak ane, pou chak manm
 • - & X-reyon

Kopeman: $ 1.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen apre 24 vizit pa ane, jiska yon maksimòm de 37 vizit.

Sèvis Klinik

Sèvis swen sante yo bay nan yon depatman sante konte, sant sante ki kalifye federalman, oswa nan yon klinik sante riral.

KOUVRI / LIMIT: Kopeman: $ 3.00 pou chak vizit nan yon sant sante ki kalifye federalman oswa nan yon vizit nan klinik sante riral.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Inite Estabilizasyon Kriz

Sèvis ijans sante mantal ki fèt nan yon etablisman ki pa yon lopital regilye.

KOUVRI / LIMIT: Kòm medikalman nesesè e rekòmande pa nou.

OTORIZASYON AVAN: Non

Sèvis Dyaliz

Swen medikal, tès, ak lòt tretman pou ren yo. Sèvis sa a gen ladan tou ekipman pou dyaliz, ak lòt founiti ki ede trete ren yo.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri sa ki annapre yo jan doktè trete ou preskri li a:

 • - & Tretman emodyaliz
 • - & Tretman dyaliz peritoneal

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Ekipman medikal dirab ak Sèvis Pwodwi pou Medikal

Ekipman medikal yo itilize pou jere ak trete yon kondisyon, maladi, oswa aksidan. Ekipman medikal dirab yo itilize ankò e ankò, e li gen ladan bagay tankou chèz woulant, aparèy òtopedik, beki, ak lòt bagay. Pwodwi medikal yo se atik ki vle di pou yon sèl-fwa itilize ak Lè sa a jete ..

KOUVRI / LIMIT: Gen kèk sèvis ak limit laj aplike. Rele 1-866-899-4828 pou plis enfòmasyon.

OTORIZASYON AVAN: Otorizasyon alavans obligatwa pou kèk ekipman dirab medikal ak ekipman medikal.

Sèvis Entèvansyon Bonè

Sèvis pou timoun ki gen laj 0 - 3 ki gen reta nan devlopman ak lòt kondisyon.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Nou kouvri:

 • - & Yon premye evalyasyon pou chak lavi, konplete pa yon ekip
 • - & Jiska 3 tès pou chak ane
 • - & Jiska 3 evalyasyon swivi chak ane
 • - & Jiska 2 sesyon fòmasyon oswa sipò pou chak semèn

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Transpòtasyon Ijans

Transpòtasyon pa anbilans oswa lè anbilans (elikoptè oswa avyon) pou mennen ou nan yon lopital paske nan yon ijans.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Evalyasyon ak Jesyon Sèvis

Sèvis pou vizit doktè pou rete an sante epi anpeche oswa trete maladi.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Nou kouvri:

 • - & Yon tès depistaj sante pou granmoun (tcheke) chak ane
 • - & Oke vizit timoun yo bay ki baze sou laj ak bezwen devlopman
 • - & Yon vizit chak mwa pou moun k ap viv nan etablisman retrèt
 • - & Jiska de vizit biwo chak mwa pou granmoun trete maladi oswa kondisyon

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Terapi Fanmi

Sèvis pou fanmi yo gen sesyon terapi ak yon pwofesyonèl sante mantal.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 26 èdtan pa ane

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sèvis gastwoentestinal

Sèvis pou trete kondisyon, maladi, oswa maladi nan vant oswa sistèm dijesyon an.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou pwosedi pwogrese.

Sèvis Genitourinary

Sèvis pou trete kondisyon, maladi, oswa maladi nan pati jenital oswa sistèm urin.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou pwosedi pwogrese.

Sèvis Terapi Gwoup

Sèvis pou yon gwoup moun gen sesyon terapi ak yon pwofesyonèl sante mantal.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 39 èdtan pa ane

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sèvis Odyans

Tès pou tande, tretman ak founiti ki ede dyagnostike oswa trete pwoblèm avèk tande ou. Sa gen ladann sida tande ak reparasyon.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri tès tande ak sa ki annapre yo jan doktè ou preskri:

 • - & Enplantasyon kokleyè
 • - & Yon nouvo aparèy pou tande pou chak zòrèy, yon fwa chak 3 zan
 • - & Reparasyon

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen pou enplantasyon kokleyè.

Sèvis Sante Kay

Sèvis retrèt ak asistans medikal yo bay lakay ou pou ede ou jere oswa retabli de yon kondisyon medikal, maladi oswa aksidan.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 4 vizit chak jou pou moun ki resevwa ansent ak moun ki gen laj 0 - 20
 • - & Jiska 3 vizit pa jou pou tout lòt moun kap resevwa yo

Kopeman: $ 2.00 pou chak founisè, chak jou

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Hospice

Swen medikal, tretman, ak sèvis sipò emosyonèl pou moun ki gen maladi tèminal oswa ki nan fen lavi yo ede kenbe yo konfòtab ak doulè gratis. Sèvis sipò yo disponib tou pou manm fanmi yo oswa moun kap bay swen yo.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: Gade enfòmasyon sou Responsablite Pasyan pou enfòmasyon kopeman; ou ka gen responsablite pasyan pou sèvis hospice si wi ou non k ap viv nan kay la, nan yon etablisman, oswa nan yon etablisman retrèt.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Terapi Endividyèl

Sèvis pou moun yo gen sesyon terapi endividyèl ak yon pwofesyonèl sante mantal.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 26 èdtan pa ane

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sèvis Lopital pou pasyan ki entène

Swen medikal ke ou jwenn pandan ou nan lopital la. Sa ka gen ladan nenpòt tès, medikaman, terapi ak tretman, vizit nan men doktè ak ekipman ki itilize pou trete ou.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Nou kouvri sèvis entène lopital sa yo ki baze sou laj ak sitiyasyon:

 • - & Jiska 365/366 jou pou moun ki gen laj 0 & ndash; 20
 • - & Jiska 45 jou pou tout lòt moun k ap resevwa yo (jou siplemantè yo kouvri pou ijans)

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Entegimantè

Sèvis pou fè dyagnostik oswa trete kondisyon po, maladi oswa maladi.

KOUVRI / LIMIT:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON ANVAN: Bezwen pou pwosedi pwogrese.

Benefis Plan

Sèvis laboratwa

Sèvis ki teste san, pipi, krache oswa lòt bagay nan kò a pou kondisyon, maladi oswa maladi.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 1.00 pou chak vizit nan laboratwa, $ 2.00 pou chak vizit nan biwo

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen pou tès jenetik.

Sèvis Swen Adoptif Medikal

Sèvis ki ede timoun ki gen pwoblèm sante ki abite nan kay swen adoptif.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Dwe nan gad Depatman Timoun ak Fanmi yo.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Tretman Asistans Medikaman

Sèvis yo itilize pou ede moun ki gen difikilte nan dejwe dwòg.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON ANVAN: Tanpri kontakte Carisk pou Otorizasyon 1-800-294-8642.

Sèvis Jesyon Medikaman

Sèvis pou ede moun konprann epi fè pi bon chwa pou pran medikaman.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri jan medikalman nesesè.

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sante Mantal vize Jesyon Ka

Sèvis pou ede jwenn swen medikal ak konpòtman pou moun ki gen maladi mantal.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè.

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642.

Sèvis neroloji

Sèvis pou fè dyagnostik oswa trete kondisyon, maladi oswa maladi nan sèvo, mwal epinyè oswa sistèm nève.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou kèk pwosedi

Sèvis transpò ki pa ijans

Transpò pou ale ak pou soti nan tout randevou medikal ou yo. Sa a ta ka nan otobis la, yon kamyonèt ki ka transpòte moun andikape, yon taksi, oswa lòt kalite machin.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri sèvis sa yo pou benefisyè ki pa gen okenn transpò:

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis etablisman enfimyè

Swen medikal oswa swen retrèt ke ou jwenn pandan wap viv a plen tan nan yon etablisman retrèt. Sa a kapab yon reyabilitasyon kout tèm oswa alontèm.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri 365/366 jou sèvis nan enstalasyon retrèt yo jan sa nesesè medikalman.

Kopeman: Gade enfòmasyon sou Responsablite Pasyan pou chanm & amp; enfòmasyon sou kopeman tablo.

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis terapi okipasyonèl

Terapi okipasyonèl gen ladan tretman ki ede ou fè bagay sa yo nan lavi chak jou ou, tankou ekri, manje tèt ou, ak lè l sèvi avèk atik nan kay la.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Nou kouvri pou timoun ki gen laj 0-20 ak pou granmoun ki poko gen $ 1,500 sèvis pou pasyan ekstèn bouchon an:

 • - & Yon premye evalyasyon chak ane
 • - & Jiska 210 minit tretman pou chak semèn
 • - & Yon premye evalyasyon chèz woulant pou chak 5 ane

Nou kouvri pou moun tout laj:

 • - & Evalyasyon swivi sou chèz woulant, youn nan livrezon ak yon sèl 6-mwa pita

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Operasyon Oral

Sèvis ki bay dan ekstraksyon (retire) ak nan trete lòt kondisyon, maladi oswa maladi nan bouch la ak kavite oral.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri jan medikalman nesesè.
 • - & Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo.

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou kèk pwosedi.

Sèvis topedik

Sèvis pou fè dyagnostik oswa trete kondisyon, maladi oswa maladi nan zo yo oswa jwenti.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK ki nesesè pou pwosedi anvayisan ak sèvis D avanse (tankou eskanè MRI oswa CAT).

Sèvis lopital pou pasyan ekstèn

Swen medikal ke ou jwenn pandan ou nan lopital la men ou pa rete lannwit lan. Sa ka gen ladan nenpòt tès, medikaman, terapi ak tretman, vizit nan men doktè ak ekipman ki itilize pou trete ou.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Sèvis ijans yo kouvri tankou medikalman nesesè
 • - & Sèvis ki pa ijan pa ka koute plis pase $ 1,500 pa ane pou moun ki gen laj 21 an ak plis pase

Kopeman: $ 15.00 oswa mwens pou sèvis ki pa ijans nan yon sal dijans ak $ 3.00 pou tout lòt moun

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen pou kèk pwosedi pwogrese ak obsèvasyon lopital lannwit lan.

Sèvis Jesyon Doulè

Tretman pou doulè ki dire lontan ki pa vin pi bon apre yo fin bay lòt sèvis yo.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri jan medikalman nesesè. Gen kèk limit sèvis ki ka aplike

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK ki nesesè pou pwosedi anvayisan.

Sèvis terapi fizik

Terapi fizik gen ladan egzèsis, etann ak lòt tretman pou ede kò ou vin pi fò epi santi l pi byen apre yon aksidan, maladi oswa akòz yon kondisyon medikal.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri pou timoun ki gen laj

0-20 ak pou granmoun ki poko gen $ 1,500 sèvis pou pasyan ekstèn yo:

 • - & Yon premye evalyasyon chak ane
 • - & Jiska 210 minit tretman pou chak semèn
 • - & Yon premye evalyasyon chèz woulant pou chak 5 ane

Nou kouvri pou moun tout laj:

Swiv evalyasyon chèz woulant, youn nan livrezon ak yon sèl 6-mwa pita

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen eksepte pou premye evalyasyon ak re-evalyasyon.

Sèvis Podyatri

Swen medikal ak lòt tretman pou pye yo.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 24 vizit biwo chak ane
 • - & Swen pye ak klou
 • - & X-reyon ak lòt D pou pye, cheviy ak janm anba
 • - & Operasyon sou pye a, cheviy oswa janm pi ba

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Plan OK ki nesesè pou operasyon anvayisan.

Sèvis Medikaman Preskri

Sèvis sa a se pou yon doktè oswa yon lòt founisè swen sante preskri ou.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska yon ekipman pou 34 jou nan dwòg, pou chak preskripsyon

Recharges, jan sa preskri

OTORIZASYON ANVAN: Kèk medikaman mande pou Otorizasyon alavans. Tout medikaman ki garanti yo se $ 0 kopeman.

Sèvis Enfimyè Prive Devwa

Sèvis retrèt yo bay nan kay moun ki gen laj 0 a 20 ki bezwen swen konstan

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri jiska 24 èdtan pa jou

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Tès Sikolojik

Tès yo itilize pou detekte oswa dyagnostike pwoblèm ak memwa, IQ oswa lòt zòn

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & 10 èdtan nan tès sikolojik pou chak ane

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642

Sèvis Reyabilitasyon Siko-Sosyal

Sèvis pou ede moun yo re-antre nan lavi chak jou. Gen ladan yo èd ak aktivite debaz tankou kwit manje, jere lajan ak fè kèk travay nan kay la.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 480 èdtan pa ane

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642

Radyoloji ak Sèvis Medsin Nikleyè

Sèvis ki gen ladan D tankou radyografi, MRI oswa analiz CAT. Yo gen ladan tou radyografi pòtab.

COVERAGE/LIMITATIONS:

 • - & Kouvri tankou medikalman nesesè

Kopeman: $ 1.00 pou chak vizit pòtab radyografi; $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen pou D avanse tankou analiz MRI oswa CAT. Pa gen okenn plan OK ki nesesè pou radyografi

Sèvis Rejyonal Perinatal Sant Swen Entansif

Sèvis yo bay fanm ansent ak tibebe ki fenk fèt nan lopital ki gen sant swen espesyal pou jere kondisyon grav yo.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis repwodiksyon

Sèvis pou fanm ki ansent oswa ki vle vin ansent. Yo gen ladan tou sèvis planifikasyon fanmi ki bay medikaman pou kontwole nesans ak founiti pou ede ou planifye gwosè fanmi ou.

COVERAGE/LIMITATIONS:

Nou kouvri sèvis planin familyal. Ou ka jwenn sèvis sa yo ak founiti nan men nenpòt ki founisè Medicaid; yo pa dwe fè pati Plan nou an. Ou pa bezwen apwobasyon davans pou sèvis sa yo. Sèvis sa yo gratis. Sèvis sa yo volontè e konfidansyèl, menm si ou poko gen 18 an.

OTORIZASYON AVAN: Pa gen Plan OK ki nesesè

Sèvis Respiratwa

Sèvis ki trete kondisyon, maladi oswa maladi nan poumon oswa sistèm respiratwa.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Tès respiratwa
 • - & Respiratwa pwosedi chirijikal
 • - & Jesyon aparèy respiratwa

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen pou kèk pwosedi ak aparèy pwogrese.

Sèvis Terapi Respiratwa

Sèvis pou moun ki gen laj 0-20 pou ede ou respire pi byen pandan y ap trete pou yon kondisyon respiratwa, maladi oswa maladi.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Yon premye evalyasyon chak ane
 • - & Yon terapi re-evalyasyon pou chak 6 mwa
 • - & Jiska 210 minit tretman terapi pa semèn (maksimòm 60 minit chak jou)

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen eksepte pou premye evalyasyon ak re-evalyasyon.

Benefis Plan

Sèvis espesyal ki ka geri ou

Sèvis yo bay timoun ki gen laj 0 - 20 ki gen maladi mantal oswa maladi itilizasyon dwòg.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri bagay sa yo:

 • - & Evalyasyon
 • - & Sèvis swen adoptif
 • - & Sèvis lakay gwoup

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou Otorizasyon nan 1-800-294-8642

Sèvis Patoloji Lapawòl-Lang

Sèvis ki gen ladan tès ak tretman ede ou pale oswa vale pi byen.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri sèvis sa yo pou timoun ki gen laj 0 - 20:

 • - & Aparèy ak sèvis kominikasyon
 • - & Jiska 210 minit tretman pou chak semèn
 • - & Yon premye evalyasyon chak ane

Nou kouvri sèvis sa yo pou granmoun:

 • - & Yon evalyasyon kominikasyon pou chak 5 an

OTORIZASYON AVAN: Plan OK Bezwen eksepte pou premye evalyasyon ak re-evalyasyon.

Sèvis Pwogram Sikyatrik pou tout pasyan ki entène nan tout eta a

Sèvis pou timoun ki gen maladi mantal grav ki bezwen tretman nan lopital la.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri kòm medikal ki nesesè pou timoun ki gen laj 0-20

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou Otorizasyon nan 1-800-294-8642

Terapetik konpòtman Sèvis sou plas

Sèvis yon ekip bay pou anpeche timoun ki gen laj 0-20 ak maladi mantal oswa pwoblèm sante konpòtman yo te plase nan yon lopital oswa lòt etablisman.

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri:

 • - & Jiska 9 èdtan pa mwa

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte Carisk pou enfòmasyon nan 1-800-294-8642

Sèvis transplantasyon

Sèvis ki gen ladan tout operasyon ak swen pre- ak pòs-chirijikal.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè

OTORIZASYON ANVAN: Plan OK Bezwen

Sèvis Èd vizyèl

Èd vizyèl yo se atik tankou linèt, lantiy kontak ak je pwotèz (fo).

KOUVRI / LIMIT: Nou kouvri sèvis sa yo lè doktè ou preskri:

 • - & De pè linèt pou timoun ki gen laj 0 - 20
 • - & Lantiy kontak
 • - & Je pwotèz

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte 20/20 pou Otorizasyon nan 1-877-296-0799

Sèvis Swen vizyèl

Sèvis ki teste ak trete kondisyon, maladi ak maladi nan je yo.

KOUVRI / LIMIT: Kouvri jan medikalman nesesè

Kopeman: $ 2.00 pou chak vizit biwo

OTORIZASYON AVAN: Tanpri kontakte 20/20 pou Otorizasyon nan 1-877-296-0799

Nesans, ti bebe, ak Beyond Benefis

Swen prenatal kenbe gwosès sou yon tras an sante. Li enpòtan pou wè yon doktè le pli vit ke ou ansent, ak Kominote Plan Swen (CCP) ka ede ak sa ak plis ankò.

Benefis pou Manm Medicaid ki ansent

Jwenn yon Doktè pou ou menm ak tibebe ou

Fè Bon Swen Prenatal ak Randevou apre akouchman

Jwenn Transpò

Klas Prenatal, Lojman, Manje, Pwodwi pou Tibebe, ak Èd pou bay tete

Enfòmasyon edikasyonèl ak enfòmasyon sou planifikasyon familyal, swen pou tibebe w, ak sekirite

Fè plan livrezon

Plan Swen Kominotè se yon Plan Swen Kontwole ak yon kontra Florid Medicaid nan Konte Broward. Enfòmasyon sou benefis yo bay yo se yon rezime tou kout, pa yon deskripsyon konplè sou benefis yo. Pou plis enfòmasyon kontakte Plan Swen Kontwole a. Limit, kopeman, ak restriksyon yo ka aplike. Benefis, fòmil, rezo famasi, prim ak / oswa ko-peman / ko-asirans ka chanje.
* Nan sis Gwoup Kanè Plan Sante FloridaHealthFinder.gov Medicaid, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ak Evalyasyon Endikatè Kalite Swen 2021 Ajans Florid pou Administrasyon Swen Sante FloridaHealthFinder.gov Kanè Medicaid Health Plan.