Medicaid / MMA -
Sant Swen Ijan

Kouvèti Swen Sante pou Manm ki gen Medicaid Florid

Swen Ijan se pa Swen Ijans. Swen Ijan nesesè lè ou gen yon aksidan oswa yon maladi ki dwe trete nan 48 èdtan. Sante w oswa lavi ou pa anjeneral an danje, men ou pa ka rete tann yo wè Doktè Swen Prensipal ou (PCP) oswa li se apre biwo PCP ou a te fèmen.

Si ou bezwen Swen Ijan apre lè biwo ak ou pa ka rive jwenn PCP ou,
tanpri rele Liy Èd pou Enfimyè 24/7 nan 1-855-541-6404.
Di moun nan ki reponn sa k ap pase epi yo pral ede ou.

Nurse 24 hours

Ou ka jwenn sant swen ijan ki pi pre ou tou lè ou vizite sit entènèt sa yo:

Si ou bezwen nenpòt èd pou jwenn yon sant Swen Ijan, tanpri rele:

CCP Sèvis Manm

1-866-899-4828